Llei de Transparència

Informació econòmica, pressupostaria i estadística.

Complint amb l’aprovació de la Llei  19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  que té per objecte, segons el seu propi preàmbul; “incrementa i reforça la transparència a l’activitat pública – que s’articula a través d’obligacions de publicitat activa per a totes les Administracions i entitats públiques -, reconeix i garanteix l’accés a la informació – regulat com un dret d’ampli àmbit subjectiu i objectiu – i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment – el que es converteix en una exigència de responsabilitat per a tots els que desenvolupen activitats de rellevància pública” presentem l’organigrama de la Fundació i la rendició de comptes i transparència de l’exercici tancat 2014.

ORGANIGRAMA DEL PATRONAT:

SUBVENCIONS PÚBLIQUES, CONTRACTES I CONVENIS CONCEDITS L’ANY 2014:

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de la Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera són els patrons que formen part de la Junta de Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del seu càrrec, tal com s’estipula a la legislació de fundacions.

Descarrega L’informe anual de transparència (2014) de la Fundació.